Informácie o spracúvaní osobných údajov

Spoločnosť BodyTalks s.r.o., so sídlom Karpatská 27, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 46 932 623, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č. 27371/R, týmto v súvislosti so spracovaním osobných údajov osoby, ktorej osobné údaje spracúva (ďalej v texte ako „dotknutá osoba“), poskytuje dotknutej osobe informácie podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“) a podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“).
 
Osobnými údajmi sú:
 
Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (v tomto texte ako „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor (napr. IP adresa alebo jedinečný identifikátor zariadenia, súbory cookies), alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.
 
Osobné údaje, ktoré sú zadané do nášho informačného systému sú spracovávané technológiou WordPress (Mioweb), systémom FAPI a SmartEmailing. Všetky tieto systémy zohľadňujú požiadavky nariadenia GDPR a Zákona. Webová stránka www.tajomstvorecitela.sk nepoužíva žiadne vlastné „cookies”. Na stránke je umiestnený kód „Google Ads“ a “Google Analytics”, ktorý využíva “cookies” na analýzu návštevnosti našich stránok.
 
Dotknutou osobou je:
 
Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú. Dotknutou osobou môže byť výlučne len fyzická osoba - jednotlivec; nie je pritom rozhodujúce, či ide o občana Slovenskej republiky alebo cudzinca. Dotknutou osobou nie je právnická osoba ako ani fyzická osoba - podnikateľ pri výkone podnikateľskej činnosti.
 
Prevádzkovateľom osobných údajov je:
 
BodyTalks s.r.o., so sídlom Karpatská 27, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 46 932 623, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č. 27371/R (ďalej aj ako „BodyTalks“ alebo „prevádzkovateľ“).
 
Zodpovednou osobou je:
 
Zodpovedná osoba nebola spoločnosťou BodyTalks určená.
 
Zákonným dôvodom a účelom spracúvania osobných údajov zo strany BodyTalks je:
 
a)    Oprávnený záujem prevádzkovateľa a dotknutej osoby, prípadne tretích osôb, na poskytovaní priameho marketingu poskytovateľa (pre zasielanie obchodných oznámení, ponúk, informácií alebo newsletterov zo strany prevádzkovateľa dotknutej osobe týkajúcich sa produktov a súvisiacich činností prevádzkovateľa, zlepšenie, prispôsobenie alebo personalizovanie služieb prevádzkovateľa alebo jeho komunikácie s klientmi, a to v prospech klientov prevádzkovateľa) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) Zákona; priamy marketing v tomto prípade prevádzkovateľ dotknutej osobe poskytuje v nadväznosti na jej žiadosť a/alebo objednávku a/alebo uzavretie kúpnej zmluvy na produkt prevádzkovateľa prostredníctvom formulára vyplneného prostredníctvom webovej stránky poskytovateľa a/alebo profilu poskytovateľa na príslušnej sociálnej sieti (napr. Facebook).
 
Zákonným dôvodom a účelom spracúvania osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) Zákona je aj komunikácia s dotknutou osobou na sociálnych sieťach (napr. Facebook) a zmluvné podmienky jednotlivých sociálnych sietí (napr. Facebook, Google), na ktorých a/alebo prostredníctvom prevádzkovateľ prevádzkuje svoj vlastný profil a/alebo tzv. uzavretú skupinu, ktorý slúži na prezentáciu jeho produktov a na šírenie akýchkoľvek s tým súvisiacich informácií, článkov a názorov. Na ochranu osobných údajov dotknutých osôb sa vzťahujú prevádzkové a zmluvné podmienky spoločností, vlastniacich a prevádzkujúcich uvedené sociálne siete. Prostredníctvom funkcie s názvom Facebook Insight, ktorú prevádzkovateľovi bezodplatne poskytuje spoločnosť Facebook Ireland, Inc. za nezmeniteľných podmienok užívania, môže prevádzkovateľ získavať anonymné štatistické údaje o návštevách dotknutých osôb na sociálnom profile prevádzkovateľa. Tieto údaje sa zbierajú prostredníctvom skrytých súborov („cookies“), pričom každý z týchto súborov obsahuje jedinečný kód užívateľa, ktorý je aktívny počas obdobia dvoch rokov, a spoločnosť Facebook ho ukladá na pevnom disku počítača alebo na inom zariadení návštevníkov príslušnej fanúšikovskej stránky a/alebo skupiny a/alebo profilu prevádzkovateľa. Kód užívateľa, ktorý možno priradiť k údajom o pripojení užívateľov zaregistrovaných na Facebooku, sa zbiera a spracúva pri otvorení príslušných fanúšikovských stránok a/alebo uzavretej skupiny a/alebo profilu prevádzkovateľa. Web obsahuje aj logá jednotlivých sociálnych sietí, kliknutím na ktoré akceptujete komunikáciu so servermi sociálnej siete a vytvoríte tým odkaz. Ak na logá sociálnych sietí nekliknete, nebudú do sociálnych sietí prenesené žiadne údaje.
 
b)    Súhlas dotknutej osoby so spracovaním podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) Zákona pre účely poskytovania priameho marketingu (pre zasielanie obchodných oznámení, ponúk, informácií, prípadne newsletterov zo strany prevádzkovateľa dotknutej osobe týkajúcich sa výrobkov, služieb a súvisiacich činností prevádzkovateľa, zlepšenie, prispôsobenie alebo personalizovanie služieb prevádzkovateľa alebo jeho komunikácie s klientmi, a to v prospech klientov prevádzkovateľa). Tento súhlas nie je povinný a dotknutá osoba ho môže kedykoľvek odvolať. Súhlas sa udeľuje dobrovoľne v prípade, že dotknutá osoba zaškrtne políčko so súhlasom použitia jej osobných údajov na účely priameho marketingu prevádzkovateľa uvedeného na webovej stránke poskytovateľa alebo inak, ako aj v prípade, že sa dotknutá osoba dobrovoľne prihlási do marketingovej súťaže vyhlásenej prevádzkovateľom, pričom slobodne, konkrétne a jednoznačne vyjadrí svoj informovaný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov pre účely poskytovania priameho marketingu.
 
c)    Predzmluvná komunikácia s dotknutou osobou prostredníctvom kontaktného formuláru, ktorá prejavila záujem o produkty prevádzkovateľa, vybavenie objednávky dotknutej osoby ako kupujúceho (formulára návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy), dodanie objednaného produktu k dotknutej osobe a výkon práv a povinností vyplývajúcich so zmluvného vzťahu medzi dotknutou osobou ako kupujúcim a prevádzkovateľom ako predávajúcim na základe objednávky, resp. založených kúpnou zmluvou, prevádzkovanie internetového obchodu a webovej stránky prevádzkovateľa a súvisiacich informačných systémov, evidencia kúpnych zmlúv, faktúr a s nimi súvisiacich dokumentov, a to podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR a § 13 ods. 1 písm. b) Zákona. V tomto prípade je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné aj na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR a § 13 ods. 1 písm. c) Zákona (spracúvanie účtovnej dokumentácie, vedenie účtovníctva).
 
d)    V súvislosti s bodmi vyššie vybavenie požiadavky dotknutej osoby o informačné služby priameho marketingu, vyhodnotenie účasti dotknutej osoby v súťaži vyhlásenej prevádzkovateľom, súvisiace prevádzkovanie webovej stránky prevádzkovateľa a súvisiacich informačných systémov prevádzkovateľa, evidencia dotknutých osôb, ktoré využijú informačné služby, resp. žiadosti prevádzkovateľa zaslaním žiadosti a vyplnením formulára vyplneného prostredníctvom webovej stránky poskytovateľa na nevyhnutnú dobu zodpovedajúcu účelu spracúvania - charakteru požiadavky dotknutej osoby a poskytnutých informácií priameho marketingu.
 
Pri objednávke produktu poskytovateľa, žiadosti dotknutej osoby o obchodné a marketingové informácie o produktoch prevádzkovateľa (vyplnením príslušného formulára na webovej stránke) sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky, jej potvrdenie a uzavretie kúpnej zmluvy, ako aj pre vybavenie požiadavky dotknutej osoby o informačné služby priameho marketingu  alebo vyhodnotenie súťaže, súvisiace dodanie produktu dotknutej osobe (najmä meno a priezvisko, pohlavie, lokalizačné údaje - fakturačná adresa vrátane PSČ/adresa dodania vrátane PSČ, kontakt - číslo telefónu a emailová adresa. V prípade dobrovoľného udelenia súhlasu dotknutej osoby na spracúvanie jej osobných údajov podľa písmena b) vyššie pre účely poskytovania priameho marketingu (so súhlasom dotknutej osoby, napr. v prípade účasti na súťaži vyhlásenej poskytovateľom) sú potrebné osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, kontakt - číslo telefónu a emailová adresa.
 
Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je:
 
Právnym základom je oprávnený záujem prevádzkovateľa a dotknutej osoby, prípadne tretích osôb, na poskytovaní priameho marketingu poskytovateľa na žiadosť dotknutej osoby a komunikácia medzi prevádzkovateľom, dotknutou osobou a/alebo aj tretích osôb (zasielanie obchodných oznámení, ponúk, informácií, prípadne newsletterov zo strany prevádzkovateľa dotknutej osobe týkajúcich sa produktov a s nimi súvisiacich činností prevádzkovateľa, zlepšenie, prispôsobenie alebo personalizovanie služieb prevádzkovateľa alebo jeho komunikácie s klientmi, a to v prospechklientov prevádzkovateľa) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) Zákona a/alebo súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov pre účely poskytovania priameho marketingu prevádzkovateľa (pre zasielanie obchodných oznámení, ponúk, informácií, prípadne newsletterov zo strany prevádzkovateľa dotknutej osobe týkajúcich sa výrobkov, služieb a súvisiacich činností prevádzkovateľa, zlepšenie, prispôsobenie alebo personalizovanie služieb prevádzkovateľa alebo jeho komunikácie s klientmi, a to v prospech klientov prevádzkovateľa), vyhodnotenie súťaže a súvisiace dodanie výherného produktu dotknutej osobe podľa 6 ods. 1 písm. a) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) Zákona. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je aj objednávka dotknutej osoby ako kupujúceho, uzavretie a plnenie kúpnej zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom ako predávajúcim, dodanie objednaného produktu dotknutej osobe na základe kúpnej zmluvy, ostatné plnenia (práva a povinnosti) vyplývajúce z kúpnej zmluvy, poskytnutie informácie o produkte na žiadosť dotknutej osoby, a to podľa článku 6 ods. 1 písm. b) a c) GDPR a § 13 ods. 1 písm. b) a c) Zákona.
 
Osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledovným kategóriám príjemcov, resp. inštitúciám:
 
·      osoby poverené výkonom činností pre spoločnosť BodyTalks, podieľajúce sa na plnení požiadaviek a objednávky dotknutej osoby, na plnení kúpnej zmluvy a oprávneného záujmu prevádzkovateľa,
·      osoby, ktoré pre prevádzkovateľa vykonávajú činnosti, na ktoré je prevádzkovateľ oprávnený alebo povinný podľa platných právnych predpisov (najmä účtovným, právnym alebo iným poradcom),
·      osoby zaisťujúce služby prevádzkovania webovej stránky a súvisiacich informačných systémov prevádzkovateľa, zaisťujúce marketingové služby a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním webovej stránky prevádzkovateľa.
 
Prenos osobných údajov do tretej krajiny:
 
Spoločnosť BodyTalks ako prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.
 
Doba uchovávania osobných údajov:
 
Spoločnosť BodyTalks je oprávnená spracúvať osobné údaje dotknutých osôb
·      po dobu konkrétne určenú príslušnými právnymi predpismi,
·      po dobu trvania účelu spracúvania,
·      ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) Zákona, po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov (najdlhšie 15 rokov)
 
Informácie o účeloch a rozsahu zhromažďovania osobných údajov príslušnou sociálnou sieťou, o ďalšom spracovaní a používaní údajov príslušnou sociálnou sieťou a o právach a nastaveniach ochrany osobných údajov nájdete v informáciách poskytnutých týmito stránkami sociálnych sietí:
Facebook: www.facebook.com/about/privacy
Google: www.google.com/intl/de/policies/privacy
Doba spracúvania osobných údajov na sociálnych sieťach je po dobu 2 rokov, alebo do odvolania súhlasu.
 
Ako dotknutá osoba máte tieto práva:
 
·      právo požadovať od spoločnosti BodyTalks prístup k svojim osobným údajom
·      právo na opravu osobných údajov
·      právo na vymazanie osobných údajov
·      právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
·      právo namietať spracúvanie osobných údajov
·      právo na prenosnosť osobných údajov
·      právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
·      právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v týchto podmienkach
 
Podmienky zabezpečenia osobných údajov:
 
Prevádzkovateľ prehlasuje, že
·      prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov a ich ochrany,
·      prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v písomnej podobe,
·      k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.
 
Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 nariadenia GDPR. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s GDPR a ďalšími príslušnými právnymi predpismi, najmä Zákonom. Dotknutá osoba si môže svoje práva voči spoločnosti BodyTalks uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami, písomnou žiadosťou zaslanou na adresu: Mgr. Monika Stehlíková, Karpatská 27, 915 01 Nové Mesto nad Váhom alebo e-mailom na: monika.stehlikova@gmail.com, resp. ak o to dotknutá osoba požiada, informácie môže prevádzkovateľ poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom.
 
Vyplnením elektronického formulára prostredníctvom webovej stránky poskytovateľa, a odoslaním elektronického formulára potvrdzujete, že ste oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov prevádzkovateľa, že ich v celom rozsahu prijímate a v prípade súčasného zaškrtnutia súhlasu prostredníctvom internetového formulára podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) Zákona zároveň súhlasíte so spracovaním Vašich osobných údajov ako dotknutej osoby v súlade s nariadením GDPR, Zákonom a týmito informáciami o spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby. V prípade, že je Vaša požiadavka na poskytovateľa adresovaná bez vyplnenia elektronického formulára prostredníctvom webovej stránky poskytovateľa (prostredníctvom sociálnej siete, telefonicky alebo e-mailom), poskytovateľ požiadavku vybaví a poskytne informácie až potom, ako mu prostredníctvom e-mailu na emailovú adresu monika.stehlikova@gmail.com potvrdíte, že ste oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov, ktoré Vám poskytovateľ zaslal prostredníctvom e-mailu, že ich v celom rozsahu prijímate, prípadne, ak zaškrtnete súhlasu prostredníctvom internetového formulára podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) Zákona,zároveň súhlasíte so spracovaním Vašich osobných údajov ako dotknutej osoby v súlade s nariadením GDPR a Zákonom.